Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Przeglądy regałów w wynajmowanym magazynie

Najemcy powierzchni magazynowych, którzy samodzielnie wyposażają swój magazyn w regały, muszą pamiętać o obowiązkowych rocznych przeglądach regałów

Większość dostępnych na rynku magazynów do wynajęcia to obiekty, które najemca musi zaaranżować we własnym zakresie. Minimalne wyposażenie, niezbędne do funkcjonowania nowo otwartego magazynu, to regały magazynowe i urządzenia transportu wewnętrznego (np. wózki widłowe). Zarówno regały, jak i wózki podlegają obowiązkowi przeprowadzania okresowych przeglądów stanu technicznego.

Przepisy dot. przeglądów regałów

Obowiązek przeprowadzania corocznych przeglądów regałów magazynowych nie jest wprost zapisany w aktach normatywnych, ale w praktyce wywodzi się go z ogólnych przepisów prawa pracy, BHP oraz odpowiedzialności pracodawcy za zdarzenia i wypadki w zakładzie.

Podstawowe akty prawne, do których odwołują się organy administracji publicznej w swoim orzecznictwie dot. przeglądów regałów, to:

  • Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704),
  • Dyrektywa Rady nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy,
  • Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.),
  • Polska Norma PN-EN 15635.

Z przepisów tych wynika bezwzględny i wykluczający jakiekolwiek ryzyko obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom. Naruszenie tych zasad jest penalizowane, zarówno poprzez stosowanie grzywny, jak i nawet kary pozbawienia wolności.

Jednym z dowodów na dochowanie należytej staranności przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa w magazynie, są zgromadzone protokoły z corocznych przeglądów eksperckich regałów magazynowych.

Czym są roczne eksperckie przeglądy regałów

Wyżej wymieniona norma PN-EN 15635 wskazuje na 3 rodzaje obowiązkowych przeglądów regałów: codzienne i tygodniowe (realizowane przez oddelegowanych pracowników) oraz roczne (wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów).

Podczas przeglądu rocznego (eksperckiego) inspektor dokonuje oględzin wszystkich elementów konstrukcyjnych zainstalowanych regałów magazynowych pod kątem ew. uszkodzeń i nieprawidłowości w montażu. Wszelkie zauważone usterki odnotowywane są w pisemnym raporcie wraz z dokładnym opisem i lokalizacją uszkodzenia na planie magazynu. Każdą tego typu adnotację uzupełnia lista rekomendowanych działań serwisowych. Protokół zamyka lista elementów, które należy niezwłocznie wymienić.

Konsekwencje braku rocznych przeglądów regałów magazynowych

Największym zagrożeniem, wynikającym z braku regularnych przeglądów urządzeń magazynowych, jest narażenie na niebezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i towarów składowanych w magazynie. Jeśli wypadek w magazynie był spowodowany złym stanem technicznym regałów, firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony ładunek. Pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu może ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie lub rentę ze strony swojego pracodawcy. Brak regularnych przeglądów zazwyczaj skutkuje również utratą gwarancji na zainstalowane regały.

Przeglądy regałów magazynowych – cena

Koszt corocznych przeglądów regałów oraz eliminowania usterek na wczesnym etapie będzie zawsze niższy niż naprawa lub wymiana całkowicie zniszczonych elementów konstrukcyjnych. Opinia doświadczonego specjalisty niejednokrotnie pomaga również zoptymalizować procesy magazynowania i transportu wewnętrznego. Koszt przeglądu eksperckiego zależy przede wszystkim od kubatury magazynu i zaczyna się od kilkunastu groszy za jedno miejsce paletowe.

Autor: Łukasz Jędrasiak, MGL Sp. z o.o.

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *