• 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług oraz warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.nowyoutsourcing.pl i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem natychmiast po wyświetleniu Serwisu. 

Regulamin dostępny jest pod linkiem zamieszczonym w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu po uprzednim poinformowaniu o tym poprzez publikację nowej wersji Regulaminu w Serwisie najpóźniej na 14 dni przed jego wejściem w życie. 

 • 2 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługodawca – In Hot Water Company Małgorzata Litorowicz, nr NIP 9111711915.

Usługobiorca – podmiot korzystający z Serwisu

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem nowyoutsourcing.pl

Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach prowadzenia Serwisu.

 • 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Serwisu świadczone są takie usługi jak udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, a także umożliwienie zamieszczania komentarzy przez Usługobiorców oraz przesyłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych Usług bez podania przyczyny, a także dodania kolejnych Usług elektronicznych. 

 • 4 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu i z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę potrzebny jest dostęp do urządzenia umożliwiającego korzystanie z Serwisu i wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie, w tym w co najmniej jedną przeglądarkę internetową, a także w dostęp do sieci Internet. 

Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego może wiązać się z ograniczeniem niektórych funkcjonalności Serwisu i utrudnionym lub niemożliwym dostępem do niektórych funkcjonalności. 

 • 5 Obowiązki Usługobiorców

Usługobiorcy zobowiązują się: 

 • zapoznać się z niniejszym regulaminem natychmiast po wyświetleniu Serwisu,
 • nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
 • nie dokonywać jakiejkolwiek ingerencji w treści Serwisu bez zgody Usługodawcy, z wyłączeniem treści zamieszczonych bezpośrednio przez samego Usługobiorcę,
 • nie korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy,
 • nie naruszać dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej osób trzecich lub Usługodawcy. 
 • 6 Moment zawarcia i czas trwania umowy

Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczany i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Usługobiorca przestanie korzystać z serwisu poprzez jego opuszczenie. 

 • 7 Postępowanie reklamacyjne

W przypadku wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji. Może to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres redakcja@nowyoutsourcing.pl.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 30 dni liczonych od momentu, w którym mógł zapoznać się z treścią reklamacji i niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o wynikach. 

 • 8 Odpowiedzialność

Treści zamieszczane przez Usługodawcę w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy. Usługodawca nie gwarantuje, że treści publikowane w Serwisie są pozbawione błędów i niedokładności.