Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Szkolenia bhp i badania profilaktyczne dla pracownika delegowanego do pracy w Polsce przez pracodawcę z UE

Czy pracownik zatrudniony przez pracodawcę z siedzibą np. w Niemczech, przyjeżdżając do Polski w ramach delegacji, musi przejść badania profilaktyczne oraz szkolenie wstępne i okresowe BHP w Polsce? W trakcie delegacji pracownik będzie wykonywać np. zadania związane ze szkoleniem pracowników obsługujących maszyny oraz wspierać ich w obsłudze maszyn. Kto miałby dla takiego pracownika przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? A także, jakie będzie kryterium skierowania pracownika na szkolenie okresowe bhp (czas liczony od szkolenia wstępnego przeprowadzonego wg polskich wymagań prawnych, czy liczony od momentu rozpoczęcia zatrudnienia w Niemczech)?

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym należy uznać, że badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu bhp tych pracowników powinny obejmować co najmniej taki zakres jaki wynika z prawa polskiego. Jeżeli zakres ten jest węższy to konieczne jest przeprowadzenie szkoleń i badań według prawa polskiego.

Konieczne badania profilaktyczne oraz szkolenia bhp pracowników

Do szczególnie istotnych środków profilaktycznych podejmowanych wobec pracowników przez pracodawców należy zaliczyć badania lekarskie. Pozwalają one zapobiegać świadczeniu pracy przez osoby, które z uwagi na stan zdrowia nie powinny danej pracy wykonywać. Zasadą jest, że wstępnym badaniom profilaktycznym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe.

Uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy nie oznacza automatycznie możliwości jej wykonywania. Zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania, której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Z powyższego wynika, że obowiązkiem pracodawcy – nawet gdy zatrudnia doświadczonego pracownika, legitymującego się szerokimi kompetencjami i wiedzą jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Badania lekarskie oraz szkolenia bhp pracowników delegowanych

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP regulują przepisy ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy, pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy. Warunki te dotyczą w szczególności zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tym samym, podejmując decyzję w sprawie odstąpienia od zapewnienia pracownikowi delegowanemu badań oraz szkoleń bhp rolą pracodawcy delegującego jest sprawdzenie czy pracownik delegowany miał zapewnione badania oraz szkolenia w zakresie przynajmniej takim jak przewiduje to prawo polskie. Jeżeli tak – wówczas nie ma uzasadnienia do ponownego kierowania pracownika na badania i szkolenia w związku z delegowaniem.

W przypadku gdy okaże się, że badania i szkolenia przeprowadzone w Niemczech odstają od standardów obowiązujących w tym zakresie na podstawie polskiego prawa pracy – wówczas badania oraz szkolenia będą musiały być zapewnione.

Kto przeprowadzi instruktaż pracownika delegowanego do pracy?

W omawianym przypadku, zakładając, iż szkolenie bhp będzie niezbędne (na podstawie porównania zakresów szkolenia posiadanego przez pracownika delegowanego z zakresem szkolenia bhp według prawa polskiego) powstaje trudność w ocenie, kto ma zapewnić przeszkolenie takiego pracownika. Z treści pytania zadanego we wstępie, wynika, że pracownik będzie wykonywał obowiązki z zakresu szkolenia pracowników z obsługi maszyn oraz wsparcia w ramach ich bieżącej obsługi.

Zasadą wynikającą z krajowego rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp jest, iż instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić:

  • wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub
  • pracodawca,

jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

W przypadku gdy w zakładzie pracy, do którego będzie delegowany pracownik z firmy mającej siedzibę w Niemczech, nie ma osoby, która spełnia powyższe kryteria w zakresie „kompetencji” do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, wówczas zapewnienie właściwej osoby do przeprowadzenia takiego instruktażu będzie leżało po stronie pracodawcy delegowanego pracownika.

Ważne
Uwzględniając charakter delegowania należy uznać, że nie ma obowiązku bezwzględnego, aby osoba przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy musiała rekrutować się spośród pracowników zakładu, w którym pracownik delegowany będzie świadczył pracę. Tym samym prowadzącym instruktaż stanowiskowy może być jak najbardziej pracownik firmy delegującej, przy założeniu, że instruktaż ten zostanie zrealizowany w oparciu o krajowe przepisy dotyczące szkoleń bhp.

Kiedy poddać pracownika delegowane do pracy w Polsce szkoleniu okresowemu BHP?

Kolejna wątpliwość jaka powstaje w kontekście szkoleń bhp pracownika delegowanego, w przypadku o którym mowa w pytaniu stawianym we wstępie, dotyczy ustalenia okresu szkolenia okresowego. Jak wiadomo, szkolenie wstępne bhp musi być powtarzane w ramach cyklicznych szkoleń okresowych.

W przypadku gdy pracownik delegowany ma zapewnione przez swojego pracodawcę szkolenie bhp, które koresponduje z zasadami obowiązującymi w tym zakresie na gruncie polskiego prawa pracy, wówczas można przyjąć, że termin szkolenia okresowego będzie liczony z uwzględnieniem szkolenia bhp przeprowadzonego w Niemczech.

Jeżeli natomiast z uwagi na rozbieżności niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia bhp w związku z delegowaniem do pracy w Polsce – wówczas termin szkolenia okresowego będzie ustalany z uwzględnieniem szkolenia realizowanego w związku z delegowaniem do pracy w Polsce.

Podstawa prawna:

  • art 2373Kodeksu pracy
  • art. 4 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U z 2016 r., poz. 869).

Sebastian Kryczka
Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *