Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Odpowiedzialność Biura Rachunkowego za popełnione błędy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia księgowości. Do przedsiębiorcy należy wybór czy będzie to robił samodzielnie, zatrudni księgową na etacie czy też zleci owe czynności zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

Prowadzenie księgowości jest bez wątpienia czasochłonne i wymaga dużej, specjalistycznej wiedzy i rzadko który przedsiębiorca samodzielnie się tym zajmuje. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność za prawidłowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i ZUSem ciąży na podatniku.

Odpowiedzialność Przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 26 ustawy Ordynacja Podatkowa, podatnik odpowiada całym swym majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Przedsiębiorca, jako podatnik, ponosi ponadto odpowiedzialność za prawidłowe pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy zatrudnianych przez siebie pracowników oraz rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne pracowników. Pomimo faktu, że przedsiębiorca jedynie fizycznie wpłaca na rachunki urzędów kwoty wyliczone i podane mu przez biuro rachunkowe, odpowiada on za prawidłowość tych wpłat. Nie jest jednak tak, że biuro rachunkowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności i pozostaje bezkarne.

Odszkodowanie od biura rachunkowego

Biuro rachunkowe prowadzi działalność gospodarczą i ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Jeżeli przedsiębiorca poniesie szkodę z winy biura rachunkowego, może do sądu wystąpić o odszkodowanie. Może się tu powołać na Kodeks Cywilny i artykuł 471. Zgodnie z tym artykułem dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swojego zobowiązania, chyba że były one następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. 

Obowiązek ubezpieczenia się biura rachunkowego

Jednym z warunków uprawniających do świadczenia usług księgowych jest posiadanie ubezpieczenia. W obecnej chwili minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 10 000 euro, górnej granicy przepisy nie przewidują. Także osoby, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w związku z prowadzoną działalnością. Jeśli zatem wyrokiem sądu przedsiębiorcy będzie przysługiwało odszkodowanie za błędy popełnione przez biuro rachunkowe, zostanie ono wypłacone przez zakład ubezpieczeń.

Konsekwencje prawne dla biura rachunkowego

Artykuł 77 Ustawy o rachunkowości mówi, że kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

  • nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych
  • niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych
  • podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Również przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego (artykuł 9§3) mówią, że za wykroczenia lub przestępstwa skarbowe ponoszą odpowiedzialność również te osoby, które prowadzą sprawy gospodarcze innego podmiotu gospodarczego, a więc i pracownicy biura rachunkowego.

Ponadto do działalności biura rachunkowych ma zastosowanie Kodeks Karny i jego artykuł 303, mówiący że – Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, poprzez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawianie wolności do lat 3.

Artykuł przygotowali:
Artykuł został przygotowany przy współpracy z biurem księgowym CredoTax z Poznania, oferującym profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *